ნამუშევრები

:

სფდსფ სფსფდ

Sigh view am high neat half to what.

დსგ

დგ

დსგ